Бронирование онлайн

Новости

Regulamin Akcji „Poczta św. Mikołaja – filia w Białymstoku”

 

„Regulamin Akcji „Poczta św. Mikołaja – filia w Białymstoku”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji pod nazwą „Poczta św. Mikołaja – filia w Białymstoku” zwanej dalej „Akcją”, jest Best Western Hotel Cristal z siedzibą ul. Lipowa 3/5 15-424 Białystok, Polska

2. Celem Akcji jest zgromadzenie listów, które zostaną przekazane Joulupukki, czyli Świętemu Mikołajowi z Rovaniemi w Finlandii oraz wyłonienie trójki dzieci, które będą uczestniczyć w spotkaniu z Mikołajem.

3. Akcja pn. „Poczta św. Mikołaja – filia w Białymstoku ” nie jest loterią, grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

4. Akcja rozpoczyna się 25 listopada 2016 roku i trwać będzie do dnia 03 grudnia 2013 do godziny 18:00.

5. Akcja zostanie przeprowadzona w Best Western Hotel Cristal znajdującym się przy ul. Lipowej 3/5 w Białymstoku, w dniach 25 listopada – 3 grudnia.

6. Akcja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 2

Warunki uczestnictwa w Akcji

1. W Akcji uczestniczyć może każdy, kto wierzy w św. Mikołaja.

2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora - osoby zatrudnione u Organizatora na podstawie umowy o pracę. W Akcji nie mogą brać udziału członkowie rodzin wyżej wskazanych, tj. małżonkowie, dzieci, rodzeństwo, rodzice.

3. Udział w Akcji jest bezpłatny. Oddanie listu/pracy plastycznej w punkcie pn. „Poczta Św. Mikołaja – filia w Białymstoku” jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.

4. Zgłoszenie uczestnictwa w Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Akcji i zgodnie z jej przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133,poz.883, z późniejszymi zmianami). Organizator Akcji informuje uczestników, iż ich dane osobowe nie będą przechowywane ani przetwarzane przez Best Western Hotel Cristal.

5. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego utrwalenia wizerunku Uczestników Akcji oraz wykonanych przez nich listów i rysunków w postaci zdjęć oraz opublikowania ich i rozpowszechniania ich wizerunku. Odmowa zgody na wykonanie zdjęcia oraz utrwalenia wizerunku uczestnika lub jego pracy oznacza wykluczenie z akcji.

§ 3

Zasady akcji

1. Aby zostać uczestnikiem Akcji należy w dniach 25 listopada 2016 – 03 grudnia 2016 r. przynieść do Best Western Hotel Cristal napisany lub wykonany w dowolnej technice list do Św. Mikołaja. List należy wrzucić do skrzynki, która będzie ustawiona w hotelowym holu. List nie musi posiadać znaczka pocztowego. List może, ale nie musi zawierać imienia i nazwiska nadawcy oraz telefonu kontaktowego jednak z zastrzeżeniem:

  1. na listy bez adresu zwrotnego Mikołaj nie będzie miał możliwości odpisać;
  2. prace bez numeru telefonu nie będą uczestniczyć w konkursie (gdyż nie będzie możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą).

Spośród listów posiadających numer telefonu zostaną wybrane trzy najładniejsze prace, a ich autorzy zostaną zaproszeni na spotkanie z Mikołajem.

2. Listy/prace mogą być wykonane w dowolnej technice – jednak z zaznaczeniem, że mogą mieć maksymalnie format A4 i wagę nieprzekraczającą 200 gram.

3. Listy/prace plastyczne będą przekazane Joulupukki, czyli Świętemu Mikołajowi z Rovaniemi w Finlandii. W przypadku bardzo dużej ilości listów zostaną one wysłane paczkę do Finlandii do wioski św. Mikołaja w Rovaniemi.

4. Best Western hotel Cristal nie ponosi odpowiedzialności za to, czy Mikołaj odpisze na list oraz czy spełni zawarte w nich życzenia.
 

§4

Nagrody

1. Trzy najładniej zaadresowane listy/prace zostaną wybrane przez specjalną Komisję, która dokona wyboru według własnego uznania.

2. O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja powołana przez Organizatora.

3. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceniania poszczególnych prac.

4. Akcja jest jednoetapowa.

5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zwycięzcę wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Osobom nagrodzonym nie przysługuje prawo do zmiany nagród na ich ekwiwalent pieniężny lub rzecz innego rodzaju. Organizator nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Uczestnika.

8. Nagrodą w akcji jest spotkanie ze świętym Mikołajem.

9. Uczestnik nie może przenieść prawa do odbioru nagrody na inną osobę.

10. Zwycięzcy – autorzy najładniejszych prac - zostaną o tym poinformowani telefonicznie w dniu 3 lub 4 grudnia. Informacje będą również opublikowane na FB hotelu Cristal.

11. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność w dniu, godzinie i miejscu wskazanym przez Organizatora.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszej Akcji zostanie zamieszczony na FB hotelu Cristal

oraz w miejscu wrzucania listów /prac plastycznych.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Biorąc udział w akcji Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu .

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

4. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.

5. Poprzez zgłoszenie do Akcji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie je go postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

6. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

Все новости

11.09.2015 - Cristal Coffee Point

Cristal Coffee Point

11.09.2015

Всем клиентам Best Western Hotel Cristal, которые должны покинуть нашу гостиницу до 6:30 мы предлагаем Cristal Coffee Point. В рамках услуги мы предлагаем кофе из кофемашины, выбор чая и вкусные свежеиспеченные французские пирожные. Приглашаем вас воспользоваться нашим предложением!

Читай далее
07.08.2015 - Новый шеф-повар в ресmоран & Бар Cristal

Новый шеф-повар в ресmоран & Бар Cristal

07.08.2015

С удовольствием сообщаем, что Лукаш Раковский вступил в должность шеф-повара в ресторан & бар Cristal.               

Читай далее
06.15.2015 - Certyfikat Jakości 2015 dla Best Western Hotel Cristal

Certyfikat Jakości 2015 dla Best Western Hotel Cristal

06.15.2015

Serwis TripAdvisor ma ogromną przyjemność przyznać obiektowi BEST WESTERN Hotel Cristal certyfikat jakości roku 2015.

Читай далее

Jesteśmy dumni …

10.31.2014

Dziękujemy Władzom województwa za możliwość uczestniczenia w tym ważnym przedsięwzięciu. Serdecznie polecamy się na przyszłość

Читай далее
12.10.2012 - New Website.

New Website.

12.10.2012

Our new Website is working.

Читай далее
Назад
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings.

OK, close